Działalność

 Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej rozpoczęła działalność w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Gorzyniu w roku 1946. Zespół kierowany ówcześnie przez Profesora Kazimierza Gawęckiego prowadził prace badawcze na trzodzie chlewnej i w dziedzinie kiszonkarstwa. W roku 1960 uruchomiona została doświadczalna ferma bażancia do prowadzenia badań żywieniowych na bażantach łownych. W ramach powiększania istniejącej bazy doświadczalnej w roku 1979 powstał kurnik doświadczalny do badań na drobiu. Natomiast w latach 1980/81 wybudowano budynek przeznaczony do doświadczeń na owcach. W dniu 1 kwietnia 1993 roku istniejąca w Gorzyniu Stacja Katedry Żywienia Zwierząt została przekształcona w samodzielną jednostkę: Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt, który jest  specjalistyczną jednostką dydaktyczno-badawczą Uniwersytetu. Aktualnie Zakład posiada kurnik doświadczalny, chlewnie oraz zwierzętarnie ogólną. Ponadto prowadzi dział zwierząt agroturystycznych.

         

Kurnik doświadczalny o powierzchni 1200 m2 posiada 3 pomieszczenia do prowadzenia badań żywieniowych na drobiu dorosłym (nioski, indyki): 240 indywidualnych klatek do badań bilansowych, 120 klatek zbiorowych dla niosek (4 ptaki w każdej) oraz 6 boksów po 15 m2 każdy. Doświadczenia na ptakach rosnących prowadzone są w kolejnych trzech pomieszczeniach. Kurczęta utrzymywane są tam w metalowych klatkach zbiorowych po 10 sztuk w każdej. W jednym pomieszczeniu znajduje się 60 takich klatek. Ponadto prowadzone są prace badawcze na indykach, kaczkach, przepiórkach japońskich i gołębiach.

            

Chlewnia posiada 72 kojce indywidualne do prowadzenia testów wzrostowych oraz 20 klatek metalowych do prowadzenia badań bilansowych, przy tym również 52 kojce dla warchlaków.

Zwierzętarnia ogólna wybudowana została w roku 1997. Przeznaczona jest do prowadzenia ścisłych badań na świniach - badania strawnościowe oraz drobiu - 144 indywidualne klatki do oznaczania energii metabolicznej i dostępności aminokwasów. W ostatnim czasie zostało przeznaczone pomieszczenie do prowadzenia badań nad Amadyną zebrowatą (Taeniopygia guttata) w postaci 2 wolier oraz 24 klatek.

  

W Zakładzie prowadzone są liczne prace badawcze w ramach grantów KBN, umów międzynarodowych (projekt Eureki i 6 Program Ramowy UE), badań własnych i działalności statutowej. Corocznie realizowane są prace magisterskie oraz inne prace promocyjne (doktoraty i habilitacje). Większość prac badawczych wykonywana jest dla Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. Ponadto w Zakładzie wykonywane są doświadczenia na zasadzie usług dla innych jednostek naukowych Uniwerytetu Przyrodniczego w Poznaniu a także dla innych ośrodków badawczych. Ścisła współpraca naukowa obejmuje m.in. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej, Instytut Zootechniki w Krakowie, Uniwersytety Przyrodnicze we Wrocławiu i Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, SGGW w Warszawie oraz Akademie Rolniczą w Szczecinie. Zakład, w ramach podpisanej umowy z Agenacją Własności Rolnej Skarbu Państwa, realizuje prace badawcze dla ośrodków hodowlanych zwierzyny łownej. Ponadto w Zakładzie realizowana jest współpraca z naukowymi ośrodkami zagranicznymi. W ostatnich latach dotyczy ona przede wszystkim Instytutu Żywienia Zwierząt Uniwersytetu im. Martina Lutra w Halle, TNO Wageningen w Holandii oraz Univers Aarhus w Danii.

 

         
Główna tematyka badawcza w dziale drobiarskim dotyczy zastosowania pasz krajowych (m.in. pszenżyto, poekstrakcyjna śruta rzepakowa i nasiona roślin strączkowych) w miejsce komponentów importowanych (kukurydza, śruta sojowa) w mieszankach przeznaczonych dla drobiu rosnącego oraz dorosłego. Prowadzone są także prace nad uszlachetnieniem pasz krajowych przez stosowanie enzymów paszowych nowej generacji oraz techniki ekstruzji. Ponadto w ramach poznawania wartości pokarmowej pasz określana jest na kurczętach energia metaboliczna i dostępność aminokwasów. Prowadzi się badania z zakresu statusu mikrobiologicznego przewodu pokarmowego.

 

Prace badacze prowadzone na trzodzie chlewnej dotyczą m.in. określania strawności jelitowej pasz na świniach przetokowanych. Pozwala to na dokładniejsze poznanie wartości pokarmowej pasz. Prowadzone są także testy wzrostowe na warchlakach i tucznikach.