Działalność naukowo-badawcza

 

W Zakładzie Doświadczalnym Żywienia Zwierząt W Gorzyniu wykonuje się:
 
- badania żywieniowe na drobiu:
             - grzebiącym (kury nioski, kurczęta)
         
      ​
  
   
- wodnym (kaczki, gęsi)
 
 - badania żywieniowe na świniach, w tym:
            - badania bilansowe oraz
            - badania indywidualne na tucznikach
 
 - badania żywieniowe na innych gatunkach ptaków (m.in perlice, gołębie)
 
 
 

         W Zakładzie prowadzone są liczne prace badawcze w ramach grantów KBN, programów ministerialnych: Program wieloletni (2011-2015 oraz 2016-2020), umów międzynarodowych (projekt Eureki i 6 Program Ramowy UE), badań własnych i działalności statutowej. Corocznie realizowane są prace magisterskie oraz inne prace promocyjne (doktoraty i habilitacje). Większość prac badawczych wykonywana jest dla Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

        Ponadto w Zakładzie realizowane są doświadczenia na zasadzie usług dla innych jednostek naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a także dla innych ośrodków badawczych w kraju i zagranicą. Ścisła współpraca naukowa obejmuje m.in. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej, Instytut Zootechniki w Krakowie, Uniwersytety Przyrodnicze we Wrocławiu i Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, SGGW w Warszawie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Współpraca z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w  ostatnich latach dotyczyła przede wszystkim Instytutu Żywienia Zwierząt Uniwersytetu im. Martina Lutra w Halle, TNO Wageningen w Holandii oraz Univers Aarhus w Danii. Zakład, w ramach podpisanej umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, realizował także prace badawcze dla ośrodków hodowlanych zwierzyny łownej.

W chwili, poza badaniami naukowymi, w ZDŻZ Gorzyń prowadzone są także prace komrcyjne - w ramach usług zleconych przez polskie i zagraniczne firmy paszowe.

 

TEMATYKA BADAWCZA:

     Główna tematyka badawcza w dziale drobiarskim dotyczy zastosowania pasz krajowych (m.in. pszenżyto, poekstrakcyjna śruta rzepakowa i nasiona roślin strączkowych) w miejsce komponentów importowanych (kukurydza, śruta sojowa) w mieszankach przeznaczonych dla drobiu rosnącego oraz dorosłego. Prowadzone są także prace  nad uszlachetnieniem pasz krajowych przez stosowanie enzymów paszowych nowej generacji oraz techniki ekstruzji. Ponadto w ramach poznawania wartości pokarmowej pasz określana jest na kurczętach energia metaboliczna i dostępność aminokwasów. Prowadzone są także prace z zakresu statusu mikrobiologicznego przewodu pokarmowego.

      

       Prace badacze na trzodzie chlewnej dotyczą m.in. określania strawności jelitowej pasz na świniach. Pozwala to na dokładniejsze poznanie wartości pokarmowej pasz. Prowadzone są także testy wzrostowe na warchlakach i tucznikach.

      W ostatnich latach działalność ZDŻZ Gorzyń poszerzona została o nowy dział - zwierzęta agroturystyczne. W zakładzie utrzymywane jest m.in. bydło szkockie wysokogórskie, lamy, osły, emu, owce kameruńskie oraz wiele ras drobiu grzebiącego i wodnego.